Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře

1. 11. 2012

 

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře
ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 
dle novely Školského zákona platné
od 1.1.2012 !!!
  
 
Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat až 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy
vzdělávání do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání
 s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012.
 
Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2013.
Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.
Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků
do 31. ledna 2013 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2012). 
Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset
 do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek 
(obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
 
Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně
v kompetenci ředitele této školy.
O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.
 
Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.
Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy
  
 
Podle dosaženého vzdělání a způsobu zakončení studia lze střední školy rozdělit na:
 
I. Gymnázia

jsou ukončena maturitou a jejich absolvent získá úplné střední všeobecné vzdělání (v kódu příslušného oboru označení písmenem K)

II. SOŠ

1) studijní obory středních odborných škol ( bez vyučení) jsou ukončeny maturitou a poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání (M)

2) učební obory SOŠ (bez maturity i výučního listu) poskytují střední nebo střední odborné vzdělání a jsou ukončeny vysvědčením (J)

3) 3 leté učební obory středních odborných škol poskytují úplné střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou (L)
 
 III. SOU

1) učební obory středních odborných učilišť poskytují střední odborné vzdělání a ukončeny jsou výučním listem (H)
 2) 4 leté studijní obory středních odborných učilišť poskytují úplné střední odborné vzdělání; zakončení studia je vyučení s maturitou (L)
 
IV. U a OU:

1) učební obory učilišť (U) především pro žáky, kteří ukončili studium dříve než v 9. roč. ZŠ a učební obory odborných učilišť (OU) určené zejména žákům, kteří úspěšně ukončili 9. roč. zvláštní školy; zajišťují absolventům nižší střední odborné vzdělání (E) a získání výučního listu na U nebo OU
V. Praktické školy

1) 3 letá příprava v praktické škole poskytuje nižší střední vzdělání (D) a obdržení vysvědčení pojejím/absolvování

 
2) jednoletá a dvouletá praktická škola poskytuje základní vzdělání (C) a získání závěrečného vysvědčení
 
Získávání informací k volbě povolání
      -     individuální konzultace s výchovným poradcem
 
-         vyučovací hodiny různých předmětů zejména občanské a rodinné výchovy
 
-         informace poskytované třídními učiteli
 
-         dny otevřených dveří na SŠ
 
-         setkání žáků a rodičů 9. ročníků s představiteli SŠ okresu BK, SY a ZR na škole
 
-         každoročně organizované burzy SŠ (Boskovice, Blansko a Brno)
 
-         poskytnutí přehledu škol v Jihomoravském kraji (Atlas školství)
 
-         osobní návštěvy, telefonické rozhovory s představiteli SŠ 
 
-         informace od absolventů SŠ
 
-         informace z hromadných sdělovacích prostředků
 
-         informační a poradenská služba na úřadech práce a pedagogicko-psychologických poradnách
 
Kde hledat informace ?
www.gwo.cz                                        http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
 www.istp.cz                                        www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
www.ceskaskola.cz                              www.volbapovolani.cz
www.mamenato.cz                               www.uiv.cz
www.infoabsolvent.cz                          www.msmt.cz
www.nuov.cz                                        www.scio.cz
www.edu.cz